سرویس‌های مشترک کسب وکاری

سرویس‌هایی از جنس استاندارد یا معیار که همه‌ی سیستم‌ها و سامانه‌هایی که در حوزه لجستیک فعالیت دارند، به آنها نیازمندند چون باید بر اساس آن‌ها، تبدیل شوند.
دسته : خدمات پلتفرمی