سرویس های مشترک کسب وکاری

سرویس هایی از جنس استاندارد یا معیار که همه سیستم¬ها و سامانه¬هایی که در حوزه لجستیک فعالیت دارند، به آنها نیاز دارند چون باید بر اساس اینها نگاشت شوند.
دسته : خدمات پلتفرمی