سرویس های مانیتورینگ

به سرویس هایی گفته می شود که به شکل متاداده از طریق پنل کاربری متعلق به بازیگران حاضر در پلتفرم ، به آنها داده می¬شود تا فعالیت¬های خود را مورد پایش و نظارت قرار دهد.که به دو دسته پایش پایگاه داده و پایش نرم افزاری تقسیم می¬شود.
دسته : خدمات پلتفرمی