سرویس های اکانتینگ

این سرویس حسابرسی است. SLA های مربوط به بازیگران را با خدمات واقعی که به آنها ارائه گشته را مغایرت گیری می کند.
دسته : خدمات پلتفرمی