سرویس تبادل ارزش

یک gateway‌ یا راه ارتباطی بین سرویس دهنده¬ها و سرویس گیرنده ها در پلتفرم است که در واقع سرویس ها را قابل جست وجو و دسترس پذیر می کند.
دسته : خدمات پلتفرمی