سرویس تبادل ارزش

یک gateway‌ یا راه ارتباطی بین سرویس دهنده‌ها و سرویس گیرنده‌ها در پلتفرم است که در واقع سرویس‌ها را قابل جست وجو و دسترس پذیر می‌کند.
دسته : خدمات پلتفرمی