مدیریت دیوایس و بارکد

نرم افزار مدیریت تخصیص دیوایس ها به نمایندگی ها و تخصیص بارکد و مدیریت واریزی نمایندگان است.
دسته : خدمات اصلی