سورتینگ

سامانه ای برای انجام عملیات های پستی در دو پلت فرم وب و موبایل است که؛ ورود و خروج حامل ، فرآیند سورت و ارتباط با دستگاه مکانیزه سورتینگ را کنترل می کند.
دسته : خدمات اصلی