مدیریت انبار

سامانه ای است برای مدیریت ورودی ها، خروجی ها ،‌نگهداری دارایی های موجود در انبار برای شرکت های لجستیکی.
دسته : خدمات اصلی