سیستم مدیریت تعاملات بین سیستمی

سامانه‌ای برای برقراری ارتباط تعاملی و دو طرفه در میان دو سامانه‌ی مجزای دیگر که بر حسب نیاز با هم تعامل می‌کنند.
دسته : خدمات اصلی