سیستم مدیریت تعاملات بین سیستمی

سامانه ای برای برقراری ارتباط تعاملی و دو طرفه در میان دو سامانه ی مجزای دیگر که بر حسب نیاز با هم تعامل می کنند.
دسته : خدمات اصلی