سیستم مدیریت و نگهداری نسخه های نرم افزار

سامانه‌ای جهت مدیریت تغییرات و نگهداری سورس‌ها و کدهای نرم‌افزارها است.
دسته : خدمات فرعی