سیستم مدیریت تسک‌ها

سامانه ای برای اولویت بندی، پیگیری و گزارش¬گیری از تسک های تعریف شده برای پیمانکاران است.
دسته : خدمات فرعی