سیستم مدیریت تسک‌ها

سامانه‌ای برای اولویت بندی، پیگیری و گزارش‌گیری از تسک‌های تعریف شده برای پیمانکاران است.
دسته : خدمات فرعی