سیستم مانیتورینگ نرم افزار و مرکز داده

سامانه ای برای نظارت و پایش وضعیت عملکرد مرکز داده نرم افزار از جمله ورودی ها، خروجی ها، یوزرها، لودینگ و بالانس لودینگ و... برای پیمانکاران و طرف های لجستیکی است.
دسته : خدمات فرعی