سیستم ارزیابی عملکرد

سامانه‌ای جهت تعریف اهداف، استراتژی‌ها و شاخص‌های عملکردی پرسنل، ارزیابی 360 درجه و BSC است.
دسته : خدمات فرعی