سیستم ارزیابی عملکرد

سامانه ای جهت تعریف اهداف ، استراتژی ها و شاخص¬های عملکردی پرسنل ، ارزیابی 360 درجه و BSC است.
دسته : خدمات فرعی