سیستم مدیریت استراتژیک

سامانه‌ای جهت تعریف اهداف، استراتژی‌ها و ثبت ماتریس SWOT و تعریف اقدامات برای تعهد به استراتژی‌ها است.
دسته : خدمات فرعی