سیستم مدیریت استراتژیک

سامانه ای جهت تعریف اهداف، استراتژی¬ها و ثبت ماتریس SWOT و تعریف اقدامات برای تعهد به استراتژی ها است.
دسته : خدمات فرعی